Kalendarium

Kalendarz imprez

Inspektor Ochrony Danych

POWOŁANIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
 
PODMIOT
Urząd Miejski w Zbąszynku
IOD
Sławomir Kozieł
Mail
KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
            W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:
 • Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Burmistrz Zbąszynka z siedzibą w Zbąszynku (66-210) przy ulicy Rynek 1, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: e-mail .
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Sławomir Kozieł, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: e-mail we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 • Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,
b) realizacji umów,
c) niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,
d) wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi:
Realizowane zadanie
Podstawa prawna
EWIDENCJA LUDNOŚCI
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy oraz wymeldowanie
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.)
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy oraz wymeldowanie
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2019 poz. 653)
URZĄD STANU CYWILNEGO
Zawarcie związku małżeńskiego
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)
Wydanie aktu urodzenia, zgonu lub odpisów aktów stanu cywilnego
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)
Dokonanie zmiany imienia i nazwiska
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. 2016 r. poz. 10 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)
PODATKI I OPŁATY
Opłacanie podatku od nieruchomości
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
Opłacanie podatku rolnego
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.o podatku rolnym (Dz. U. 2018 r. poz. 1892 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
Opłacanie podatku leśnego
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.)
oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
Opłacanie podatku od środków transportowych
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Ustawa z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)
Zwrot podatku akcyzowego
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
(Dz. U. 2015 r. poz. 1340 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
Uiszczanie opłaty targowej
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Zgłoszenie działalności gospodarczej oraz dokonywanie zmian we wpisie
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
(Dz. U. 2018 r. poz. 647 z późn. zm.)
Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę izbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.)
Wydanie zezwolenia na wywóz nieczystości stałych
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 poz. 58 z późn. zm.)
Wpis do ewidencji świadczących usługi noclegowe
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
(Dz. U. 2019 r. poz. 238 z późn. zm.)
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA
Ustalenie warunków zabudowy lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)
Wydanie, zmiana lub przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub rozpatrzenie wniosku o sporządzenie planu
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)
Dokonanie podziału działki lub nieruchomości
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
Ustalenie numeru porządkowego
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2019 r. poz. 725 z późn. zm.)
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 poz. 1716)
Ewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2018 poz. 1454 z późn. zm.)
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799)
Dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2018 r. poz. 362 z późn. zm.)
Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 z późn. zm.)
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)
Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)
SPRAWY SOCJALNE / SPOŁECZNE
Stypendium oraz nagroda Burmistrza
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506)
Przyznanie dodatku mieszkaniowego
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. 2017 r. poz. 180 z późn. zm.)
Przyznanie dodatku energetycznego
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 z późn. zm.)
GOSPODARKA KOMUNALNA
Przyznanie lokalu socjalnego / tymczasowego
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.)
Najem lub dzierżawa nieruchomości / lokalu mieszkalnego
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506) oraz ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.)
Zakup nieruchomości / lokalu mieszkalnego
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
ZEZWOLENIA / REKOMPENSATY
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)
Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)
Wydanie zezwolenia na usunięcie / wycięcie drzew
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081)
 
e) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie, w szczególności:
 • Wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości / działki obszarem rewitalizacji;
 • Stwierdzenia własnoręczności podpisu;
 • Stwierdzenia zgodności kopii dokumentu z oryginałem;
 • Rekompensowania strat powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska pogodowego;
 • Wydania Zbąszyneckiej Karty Dużej Rodziny;
 • Wydania Segregatora Pediatrycznego;
 • Głosowania w Budżecie Obywatelskim Gminy Zbąszynek.
 • W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
 1. organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 2. inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 3. podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  (tzw. podmioty przetwarzające).
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:
 
 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 1. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,
 1. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:
 2.  
 3.  
 4.  
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
 1. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 1. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:
               Urząd Ochrony Danych Osobowych
               ul. Stawki 2
               00-193 Warszawa
               tel. 22 531 03 00
               fax. 22 531 03 01
               Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00
 
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
 • Pana(-i) dane mogą być poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu.
 
Powyższe zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 r.
 
- art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego